Pedagogisch project

 

In haar pedagogisch project verwoordt de School met de Bijbel 'de Ark'  haar identiteit en de grondslag en reden van haar bestaan.

1. visie op de Bijbelse grondslag

 • De Bijbel is de norm waaraan ook de lesinhouden op de School met de Bijbel getoetst worden. Elke School met de Bijbel heeft duidelijke Bijbelse waarheden en principes als grondslag.
 • Een School met de Bijbel is aan geen enkele kerkgemeenschap gebonden.
 • Elke School met de Bijbel is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden, leden van de Inrichtende Macht, kinderen, ..., waarin de liefde tot God en tot de naaste centraal staat.
 • Een leerkracht van de School met de Bijbel is een christen, behorend tot een protestants-christelijke kerk of gemeente.
 • Hij/zij wordt opgemerkt vanwege zijn/haar reine liefde voor kinderen en vakbekwaamheid.
 • De christelijke samenkomsten worden beschouwd als essentieel deel van het christenleven.
 • Een levenswijze die uitdrukkelijk ingaat tegen de Bijbelse leerstellingen zal steeds zorgen voor onverenigbaarheid.
 • De v.z.w. Inrichting ‘de Ark’ heeft een grondslag zoals genoemd in artikel 3 van haar statuten:
  De v.z.w. stelt zich op de basis van de Heilige Schrift en erkent mitsdien:

- de goddelijke ingeving van de ganse Heilige Schrift;
- de gehele verdorvenheid van de menselijke natuur door de zonde;
- de rechtvaardiging van de zondaar uit genade door het geloof;
- de noodzakelijkheid van de wedergeboorte uit de Heilige Geest;
- de verlossing door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus, die zij met de Vader en de Heilige Geest als de enige en eeuwige God erkent.

2. visie op mens en kind

De mens wordt gekenmerkt door 4 relaties:

 • de relatie tot God
 • de relatie tot zichzelf
 • de relatie tot de medemens
 • de relatie tot de natuur

Ieder kind is uniek en heeft voor God een onvervangbare menselijke waarde.
Ieder kind mag gaandeweg groeien in verantwoordelijkheid en geleidelijk leren zijn daden te motiveren, dit aangepast aan zijn ontwikkelingsniveau.
De School met de Bijbel gaat ervan uit dat elke mens (dus ook elk kind) verlossing nodig heeft van de macht van de zonde; het kind komt gaandeweg tot dat besef.

3. visie op de maatschappij

 • De School met de Bijbel dient de kinderen te leren dat het geloof gestalte moet krijgen in intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • De School met de Bijbel tracht ieder kind optimale kansen te geven om zich verder te ontwikkelen.  Dit mag echter nooit ten koste gaan van anderen.  De didactische aanpak wordt dus aangepast aan de noden.  In de School met de Bijbel dient iedereen elkaar en laat men eenieder tot zijn recht komen.
 • De School met de Bijbel leert de kinderen respect opbrengen voor Gods schepping en ermee om te gaan als goede rentmeesters.
 • De School met de Bijbel dient bij ieder kind het streven aan te wakkeren naar meer rechtvaardigheid en sociale vrede in de maatschappij, waarbij de school zelf het voorbeeld moet geven.
 • De opvoeding op de School met de Bijbel bereidt de kinderen daadwerkelijk voor op hun latere plaats en verantwoordelijkheid in de maatschappij.
 • De School met de Bijbel dient de kinderen te leren de maatschappelijke normen en waarden te toetsen aan de Heilige Schrift (de Bijbel).

4. visie op opvoeding

 • De opvoeding op de School met de Bijbel dient in het kader te staan van het bijbelse mensbeeld, dat uitgaat van schepping, zondeval, verlossing en voleinding.
 • De geestelijke opvoeding moet erop gericht zijn de kinderen te brengen tot de kennis van God in Jezus Christus.
 • In de opvoeding dienen de onderlinge relaties doordrenkt te zijn van de liefde tot en de gehoorzaamheid aan Christus. Daarbij is eerlijkheid in elke situatie onmisbaar.
 • De kinderen dienen het gezag in de menselijke samenleving te aanvaarden als een ordening van God.
 • De School met de Bijbel leert de kinderen het gezag van ouders, opvoeders, leerkrachten en de hiërarchische overheid hoog te achten.
 • De kinderen op de School met de Bijbel worden geoefend in onbaatzuchtig dienstbetoon dat voortvloeit uit het Evangelie.
 • De opvoeding moet gericht zijn op de ontplooiing van alle door God gegeven talenten, niet alleen deze, die op het ogenblik maatschappelijk worden gewaardeerd.
 • In alle opvoedingssituaties moet tegemoet gekomen worden aan de volgende behoeften van de kinderen:
  - de behoefte om beschouwd en behandeld te worden als een individu;
  - de behoefte aan contact met anderen (kennis, gevoelens en handelingen delen met anderen);
  - de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing;
  - de behoefte aan de prikkel van de gezonde wedijver.
 • In de School met de Bijbel worden kinderen opgevoed in en tot medemenselijkheid, waarbij hun geleerd wordt, respect te hebben voor zowel de gehandicapte medemens, als de verschillen in huidskleur, geloof, cultuur, geslacht, leeftijd, e.d.
 • De School met de Bijbel leert de kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk als basisprincipes van het christelijke leven te beleven in hun omgang met alle medemensen zonder onderscheid.
 • De leerkrachten dienen de kinderen te wapenen tegen geestelijke vervlakking.
 • De School met de Bijbel is een verlengstuk van de opvoeding door de christelijk-evangelische ouders. De opvoedingsdoelstellingen van de school kunnen nooit ingaan tegen de bijbelse grondslag van de schoolgemeenschap.
 • De School met de Bijbel moet de kinderen opvoeden tot zelfstandigheid en steeds het kind die zelfstandigheid geven die kenmerkend is voor die levensfase van dat kind.

5. visie op onderwijs

 • De School met de Bijbel biedt alle kinderen, zonder onderscheid, maximale kansen om zich te ontwikkelen. Dit kan door extra inspanningen van de leerkrachten, het optimaal aanwenden van extra lestijden die door de overheid worden aangeboden, het geven van gedifferentieerd onderwijs volgens niveaugroepen, e.d.
 • Zowel het cognitieve als het dynamisch-affectieve en psychomotorische aspect hebben elk een volwaardige plaats binnen ons schoolbestel.
 • De School met de Bijbel dient zich ervoor te hoeden de kwaliteit van de prestatie tot de kwaliteit van de persoon te maken.
 • De School met de Bijbel bereidt de kinderen terdege voor op het voortgezet onderwijs, rekening houdend met de vooropgestelde eisen en eindtermen.

 

Het volledige pedagogisch Project kan u hier ook terugvinden.

  Website - PP IPCO 2017-2018.pdf 

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be